LAIPNI LŪDZAM!

DAUGAVPILS 11. PAMATSKOLA

Misija. Vīzija. Vērtības.

Misija – Veidot un pastāvīgi pilnveidot drošu, attīstošu, vienlīdzīgu un iekļaujošu mācību vidi motivētas personības izaugsmei. Vīzija  par izglītojamo – Mūsu skola – skola visiem! Vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, atbildība, sadarbība, attīstība.

Atbildība

Uzņemties atbildību par savu rīcību un tās radītajām sekām; izpildīt solījumus un atzīst pieļautās kļūdas, lai no tām mācītos; godprātīgi izpildīt uzticētos pienākumus; iesāktos darbus paveikt līdz galam; patstāvīgi pieņemt lēmumus par savu nākotni un mācīties izvēlēties piemērotāko alternatīvu; pienākumus veikt kvalitatīvi un norādītajā laikā; neatlaidīgi, pārvarot problēmas, šķēršļus, tiekties sasniegt izvirzīto mērķi.

Sadarbība

Radīt vidi, kurā izglītojamie, pedagogi/darbinieki, izglītojamo vecāki/likumīgie pārstāvji (turpmāk tekstā – vecāki) gribētu strādāt kopā; vidi, kurā visi justos droši, nebaidītos un būtu gatavi mainīties un mācīties.

Cieņa

Būt pieklājīgam, mācīties un ļaut mācīties citiem, palīdzēt viens otram un atbalstīt vienam otru ceļā uz izaugsmi.

Attīstība

Attīstīt savas spējas un talantus, to papildinot ar savām personiskajām sajūtām; izkopt iztēli; veidot, kopt tādu skolas vidi, kas sekmē produktivitāti, jaunradi, lai ikviens pilnvērtīgi spētu risināt dažādus dzīves izaicinājumus un spētu rīkoties, sastopoties ar nākotnē gaidāmajām inovācijām.