Videonovērošana Daugavpils 11. pamatskolā

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils 11. pamatskola (turpmāk tekstā – Skola), reģistrācijas Nr. 2712902175, juridiskā adrese Arhitektu iela 10, Daugavpils, LV – 5410, e-pasta adrese: pasts@d11psk.lv

 Datu aizsardzības speciālists

Skolas datu aizsardzības speciālists ir Vladimirs Muravickis. Kontaktinformācija datu aizsardzības jautājumos tel. +371 29900812, e-pasta adrese  v.v.m.daug@inbox.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Skolas juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu un saņemt konsultācijas par personas datu apstrādi.

 Personas datu apstrādes nolūks

Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai. Informācijas sniegšanai tiesībsargājošajām instancēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā. 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Vispārīgas Datu Aizsardzības Regulas 6. panta e) apakšpunkts, LR normatīvie akti.

 Personas datu saņēmēju kategorijas

Ārējos normatīvajos aktos paredzētajām institūcijām pēc to pamatota pieprasījuma noteiktajā kārtībā un apjomā likumīgo interešu aizsardzībai.

 Personas datu glabāšanas ilgums

Viena nedēļa kopš attiecīgā videokamerā fiksētā attēla, ieraksta uzsākšanas brīža.

 Piekļuve personas datiem un citas tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

1.        rakstiski klātienē Skolas juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

2.        ar elektroniskā pasta starpniecību, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

 Tiesības iesniegt sūdzību

Skola nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.