Skolas nolikums.

Skolas pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023.m.g.

Skolas pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.m.g.

Skolas pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g.

Audzināšanas darba programma.

Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

Iekšējās trauksmes celšanas kārtība.

Daugavpils 11. pamatskolas  termovizoru izmantošanas kārtība.

Daugavpils 11. pamatskolas kārtība personas datu apstrādei, organizējot tiešsaistes mācību nodarbības tīmekļa vietnē.

Sporta laukumu un apkārtējās teritorijas izmantošanas kārtība Daugavpils  11. pamatskolā.

Izglītojamo vecākiem un citām personām saistoša uzturēšanās kārtība Daugavpils 11. pamatskolā.

Kārtība par Daugavpils 11. pamatskolas darbinieku un izglītojamo rīcību vardarbības gadījumā.

Daugavpils 11. pamatskolas izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

Daugavpils 11. pamatskolas kārtība, kādā  izglītojamie tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem un citiem izglītojamiem un viņu vecākiem* saistošajiem normatīviem dokumentiem.

Daugavpils 11. pamatskolas rīcības kārtība, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamais lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus vai speciālos līdzekļus.

Daugavpils 11. pamatskolas rīcības kārtība, ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo ierašanos / neierašanos Daugavpils 11.pamatskolā.

Noteikumi par kārtību, kādā tiek noteiktas izglītojamo speciālās vajadzības, kā arī kārtību, kādā tiek izstrādāts un īstenots individuālais izglītības programmas apguves plāns.

Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Skolas attīstības plāns 2022./2023. – 2024./2025. mācību gadam.

Daugavpils 11. pamatskolas privātuma politika.

Mācību literatūras saraksts 2023./2024. mācību gadam.

E-žurnāla lietošanas kārtība.

Evakuācijas plāns.