Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(Nr.8.3.4.0/16/I/001)

   Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta īstenošanas laiks: 1.10.2018. – 31.12.2023.

Plašāka informācija par projektu >>> www.pumpurs.lv


2022./2023. mācību gads

2022./2023. mācību gadā Daugavpils 11.pamatskola turpina darbu  projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, sniedzot atbalstu 12 pamatskolas skolēniem. Projektā ir iesaistīti 5 pedagogi.

*   *   *  

 • Pārskats par projekta darbību  (01.02.2023.)

  No 2018. g. oktobra līdz 2022.g. decembrim Daugavpils 11. pamatskolā darbojās projekts PuMPuRS, kas piedāvāja 62 vietas skolēniem pilnīgot zināšanas, prasmes un iemaņas, ka arī kļūt pozitīvi motivētiem. Projektu īstenoja 8 pegagogi. Par projekta nozīmīgumu liecina dati, ka daži izglītojamie vairākus gadus nepārtraukti apmeklēja individuālās nodarbības.  Konsultācijas un dialogs ar skolotājiem rosināja viņus aktīvāk iesaistīties skolas dzīvē, uzlabot sekmes daudzos mācību priekšmetos. Skolēniem tika dota iespēja piedalīties pilsētas Jaunatnes nodaļas darbībā, attīstīt komunikācijas prasmes un sociālās iemaņas pilsētas mērogā.  

Projekta īstenošanas laikā:  9 no 47 izglītojamajiem tika iesaistīti vienu reizi;

16 no 47 izglītojamajiem tika iesaistīti divas reizes;

 22 no 47 izglītojamajiem tika iesaistīti vairākas reizes:

3 reizes – 5 no 47

4 reizes – 10 no 47

5 reizes – 2 no 47

6 reizes – 5 no 47.

Visā projekta īstenošanas laikā izglītojamajiem tika sniegtas konsultācijas un konsultatīvā atbalsta pasākumi:

2018./2019.m.g. 1.sem.526
2018./2019.m.g. 2.sem.853
2019./2020.m.g. 1.sem.628
2019./2020.m.g. 2.sem.865
2020./2021.m.g. 1.sem.476
2020./2021.m.g .2.sem.657
2021./2022.m.g. 1.sem.283
2021./2022.m.g. 2.sem.409
2022./2023.m.g. 1.sem.408
Kopā:5105

 Paldies skolotājiem un skolēniem par sadarbību!

Informāciju sagatavoja projekta “Pumpurs” koordinatore M. Ruskova

 • Ziemassvētku rotājumi (01.12.2022.)

9. klases izglītojamie N.Krapans, A.Novikovs, G.Paškevičs aktīvi piedalījās skolas noformējumā Ziemassvētkiem. Ķīmijas stundā viņi izveidoja svečturus no cementa.

Informāciju sagatavoja projekta “Pumpurs” koordinatore M.Ruskova

 • Fotoorientēšanās sacensības (26.09.2022.)

   Daugavpils 11. pamatskolas 9. klašu izglītojamo komanda, kuru vidū ir projekta “Pumpurs” dalībnieki Maksims Jasjukevičs un Edgars Ivanovs piedalījās pilsētas pasākumā „Fotoorientēšanās sacensības”,  kas notika 2022.gada 24. septembrī.

   Orientēšanās laikā dalībniekiem bija  jāatrod noteikti punkti pēc fotogrāfijām. Visai komandai bija jānofotografējas ar šiem objektiem noteiktajā pozīcijā. Dalībniekiem bija jāveic dažādi uzdevumi, kuru rezultāti tika reģistrēti un deva papildus punktus.

Informāciju sagatavoja projekta “Pumpurs” konsultante N.Kleščonoka.

 • Pārskats par projekta darbību (26.08.2022.)

Projektā iesaistīto izglītojamo skaits

2018./2019.m.g.2019./2020.m.g.2020./2021.m.g.2021./2022.m.g.2022./2023.m.g.kopā
181814, no tiem
4 izgl. –  3 gadi
3 izgl. –2 gadi
7 izgl.-1 gads.
13, no tiem
2 izgl. –  3 gadi
3 izgl. –2 gadi
8 izgl.-1 gads.
12, no tiem
8 izgl. –2 gadi
4 izgl.-1 gads.
62

 Apzināta motivācija mainīt sevi un savu dzīvi, veicināt izpratni par izglītības nozīmi nākotnes profesionālajā kontekstā – tas ir pedagogu un izglītojamo sadarbības principi mūsu skolā. Projekta ietvaros individuālu atbalstu mācību stundās un ārpus tām saņēmuši skolēni, kuriem bija ievērojams risks nepabeigt skolu. Attālināto mācību laikā audzēkņiem tika dota iespēja saņemt konsultatīvo atbalstu attālinātā režīmā. Skolotāji ir gandarīti, ka visi  skolēni – 2021./2022. mācību gada projekta dalībnieki – tika pārcelti nākamajā mācību klasē.


2021./2022. mācību gads

Izglītojamo atsauksmes par piedalīšanos projektā (30.05.2022.)

Aleksandrs Kločkovs par līdzdalību projektā PuMPuRS stāsta:

          „Projektā esmu jau trīs gadus, un tā bija laba pieredze un atbalsts nezaudēt interesi un motivāciju dažos mācību priekšmetos.

 Īpaša uzmanība tika pievērsta valodām, jo man to apguve sagādāja nelielas grūtības. Esmu pateicīgs skolotājiem par iespēju papildus apgūt latviešu, krievu un angļu valodu.

Tagad man ir daudz vieglāk formulēt domu, to pamatot un argumentēt, vairs nekautrējos piedalīties dialogos un diskusijās par piedāvāto tēmu. Daudz laika veltījām gramatiski un stilistiski pareizai rakstu valodai. Uzskatu, ka tagad pietiekami labi spēju veidot teikumus gan rakstos, gan runā.”  / 9.a klases audzinātāja Inara Moiseja/

Aleksandra Ivanova projektā “PuMPuRS” piedalās pirmo gadu. Izglītojamā ir radoša, viņai labāk patīk un padodas vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas. Dalība projektā un dialogs ar skolotājiem palīdzēja A. Ivanovai uzlabot sekmes mācību priekšmetos un radoši izpausties. Par savu dalību projektā “PuMPuRS” stāsta pati A. Ivanova.

– Kā tev palīdzēja projekts “PuMPuRS”?

– Projekts “PuMPuRS” palīdzēja uzlabot sekmes mācību priekšmetos. Skolotāji, ar kuriem es sadarbojos šajā projektā, atbalstīja mani mācībās un iedrošināja piedalīties dažādos konkursos, piemēram, viens no pēdējiem bija vizuālās mākslas konkurss izstāde “Cietoksnis. Vakar. Šodien. Rīt“, un es ļoti lepojos, ka mans darbs iekļuva nominācijā “Realitāte”. Jebkurš apmeklētājs to var aplūkot izstādē Daugavpils Jaunbūves bibliotēkā.

Esmu pateicīga, ka man ir iespēja piedalīties šajā projektā, kurš palīdz mērķu sasniegšanā.  / Pedagogs – konsultants Natālija Šope/

Projekta „PuMPuRS” dalībniekam Edgaram Ivanovam bija nepieciešams atbalsts mācībās un pastāvīga kontrole. Individuālās nodarbības, konsultācijas un dialogs ar skolotājiem rosināja viņu aktīvāk iesaistīties skolas dzīvē, uzlabot sekmes mācību priekšmetos, kā arī piedalīties volejbola pulciņā un gūt panākumus skolas turnīrā Olimpiskā mēneša ietvaros, izcīnot godalgoto vietu.

Par savu dalību projektā Edgars saka, ka tas viņam ir palīdzējis uzlabot sekmes, izpausties sportā, attīstīt komunikācijas prasmes un sociālās iemaņas.  / Pedagogs – konsultants Natālija Kleščonoka/

Pārskats par projekta darbību (25.10.2021.)
Projektā iesaistīto izglītojamo skaits

2018./2019.m.g.2019./2020.m.g.2020./2021.m.g.2021./2022.m.g.kopā
181814, no tiem:
4 skolēni – 3 gadi;
3 skolēni – 2 gadi;
7 skolēni – 1 gads.
13, no tiem:
2 skolēni – 3 gadi;
3 skolēni – 2 gadi;
8 skolēni – 1 gads.
58

              2021./2022. mācību gadā Daugavpils 11.pamatskola turpina darbu  projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, sniedzot atbalstu 13 pamatskolas skolēniem. Projektā ir iesaistīti 6 pedagogi.


2020./2021. mācību gads

Projekts “PuMPuRS” savā darbā veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta ietvaros pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, kā arī šobrīd ir izstrādāti 6 metodiskie līdzekļi, par kuriem tiek piedāvātas profesionālās pilnveides darbnīcas. Metodiskie līdzekļi ir pieejami mājas lapā www.pumpurs.lv sadaļā Informatīvie materiāli.

   2020./2021. mācību gadā Daugavpils 11.pamatskola turpina darbu  projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, sniedzot atbalstu 14 skolēniem, lai viņi spētu sasniegt labākus rezultātus mācībās.

      Kursi pedagoģiem (29.08.2021.)

   2020./2021. mācību gadu veiksmīgi pabeidza visi 14 skolēni – projekta dalībnieki, no tiem 6 cilvēki ieguva apliecību par vispārējo pamatizglītību. 
Priecē 9.a  klases skolnieka Deniela Grosberga sasniegumi. Viņš strādāja projektā trīs gadus, aktīvi piedalījās pilsētas Jaunatnes nodaļas darbībā: organizēja sporta pasākumus, līdz ar to popularizēja projekta darbību. Skolnieks tika apbalvots ar daudzām pateicībām un vērtīgām balvām. Šī aktivitāte ļāva viņam pārvarēt valodas barjeru, rast pozitīvu motivāciju mācībām, kā arī uzlabot mācību sasniegumus.
2020./2021. mācību gadā projektā bija iesaistīti septiņi pedagogi, kuriem ir speciālā izglītība un vairāku priekšmetu  skolotāju kvalifikācija. Nepiespiesta atmosfēra konsultāciju laikā veicina dialogu un dod iespēju ieklausīties teiktajā un sadzirdēt vienam otru, kopīgi meklējot problēmu risinājumus. Tas ir galvenais faktors, kuru skolotāji  izmanto, strādājot šajā projektā.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Marina Ruskova  

 • Kursi pedagoģiem (01.02.2021.)

No 28. janvāra līdz 2.februārim Daugavpils 11.pamatskolā tika organizēti kursi Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta “PuMPuRS” ietvaros; tos nodrošina Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” sadarbībā ar organizāciju „Radošuma pils”.Kursu mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju:
– pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas;
– konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem;
– izstrādājot individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem;
– īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību izglītības iestādē un novadā;
– sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem);
– attīstot metakognitivitāti un astoņus domāšanas pīlārus sekmīgai audzināšanai/ pašaudzināšanai un sadarbībai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk tekstā – PMP) risku mazināšanai;
– integrējot konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē, kas orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā.
Sīkāka informācija par norisi
Kursi tiek īstenoti praktisku darbnīcu formātā trīs neklātienes nodarbību (Zoom platformā) reizēs.
Kursu tēmas
Kursi tiek īstenoti 3 moduļos, katra moduļa apgūšanai tiek veltītas 4 akadēmiskās stundas.
1.modulis – Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana PMP risku mazināšanai .
Saturiski dalībnieki uzzinās:
– kā strādāt ar ESF projektā “Pumpurs” izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem;
– kas ir priekšlaicīga mācību pārtraukšana, kā to mazināt, izmantojot dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus;
– kā pedagoga personība un profesionālā darbība var ietekmēt izglītības iestādes darbu;
– kādi ir 21.gadsimtā izglītībā sasniedzamie rezultāti;
– kā vadīt pārmaiņas pedagoga un izglītības iestādes darbā PMP mazināšanai, īstenojot izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesu.
 2.modulis – Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas.
Dalībnieki turpinās pilnveidot prasmes darbam ar izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem.
Saturiski dalībnieki uzzinās:
– ko un kā var darīt pedagogs, lai identificētu PMP riskus;
– kādā veidā audzināšanas procesā var mazināt PMP riskus;
– ar kādām pedagoģiskajām pieejām, mācību stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem var veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, personības izaugsmi, mūžmācīšanās prasmes un mazināt PMP riskus.
 3.modulis – Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai.
Dalībnieki nostiprinās zināšanas un prasmes darbam ar metodiskajiem atbalsta līdzekļiem
Saturiski dalībnieki uzzinās:
– kā pedagogiem iespējams rīkoties dažādās ikdienas situācijās, īstenojot izglītojamo centrētu pieeju izglītības iestādes darbā, mazinot PMP riskus;
– kā izstrādāt individuālos mācību plānus izglītojamajiem dažādās konkrētās situācijās PMP risku mazināšanai;
– ar kādiem paņēmieniem izvērtēt dažādas ikdienas situācijas, kurās nokļūst izglītojamie, pedagogi un izglītības iestādes, t.i., ko, kā un kādēļ darot var mazināt PMP riskus praksē;
– kāda veida sadarbība un ar ko nepieciešama, lai sekmētu izglītojamo vēlmi turpināt mācības.

 • Supervīzij(01.12.2020.)

    1. decembrī Daugavpils 11. pamatskolas astoņi pedagogi piedalījās supervīzijā projektā PuMPuRS iesaistītajai atbalsta komandai
Supervīzijas mērķis: pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanā, paaugstināt pedagogu pašefektivitāti darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem pakļautajiem izglītojamiem, kā arī veicināt pedagogu prasmi apzināties savus resursus, lai mazinātu izdegšanas sindroma riskus.    Nodarbību vadīja supervizitore Ingrīda Buiķe.
>>> Plašāka informācija šeit.

 • Pedagoga kompetence un efektivitāte mūsdienu pedagoģiskajā realitātē (30.10.2020.)

    2020. gada 19. un 20. oktobrī ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros skolotāja Svetlana Skripnika iesaistījās trešajā ciklā profesionālās kompetences pilnveides programmā “Pedagoga kompetence un efektivitāte mūsdienu pedagoģiskajā realitātē”.

Šīs programmas mērķis bija pilnveidot pedagogu izpratni par rīcībspēju izglītības vidē atbilstīgi sabiedrības attīstības tendencēm un mūsdienu pedagoģiskai realitātei.


2019./2020. mācību gads

    2019. gada 16. septembrī Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” PuMPuRS sāk jauno 2019. /2020. mācību gadu.

   Veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam, Daugavpils izglītības pārvalde piedāvā projekta dalībniekiem lielisku iespēju iesaistīties pilsētas jauniešu aktivitātēs: attīstošu spēļu klubā, keramikas, fotomākslas, rokdarbu, veselīga dzīves veida, sporta deju nodarbībās. Sekojot projekta moto “Esi drosmīgs. Pamani. Ieklausies. Atbalsti”, desmit mūsu skolas skolēni nolēma atbalstīt pilsētas iniciatīvu un pārbaudīt gan savas intereses, gan rakstura stiprumu.  

 • Supervīzija Daugavpils 11.pamatskolā (03.12.2019.)

    Projekta SAM 8.3.4. o/16/I/001“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros tā pārstāve – Rīgas Stradiņa universitātes Profesionālās Maģistra studiju programmas “Supervīzija” vadītāja  Baiba Pumpiņa 2019.gada 3.decembrī organizēja supervīziju Daugavpils 11.pamatskolas  pedagogiem un IAP (individuālo atbalsta plānu) sagatavotājiem.

    Supervīzijas laikā dalībnieki saņēma konsultatīvo atbalstu ar profesionālo darbību saistītajos jautājumos:

 • sadarbības veidošanā ar projektā iesaistītajiem audzēkņiem,
 • darba stratēģijas, profesionālās efektivitātes paaugstināšanā,
 • stresa faktoru un izdegšanas mazināšanā,
 • komandas darbā,
 • dažādos ar darbu saistītos emocionālajos jautājumos.

·        Attīstošo spēļu klubs (05.12.2019.)

 ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros Daugavpils pašvaldība no 01.10.2019. līdz  01.12.2019.  īstenoja Jaunatnes iniciatīvas projektu „Attīstošo spēļu klubs” (projekta īstenotājs: biedrība „IIC DINO”, vadītājs Artjoms Pučinskis). 
     Pateicamies 8.a klases skolēniem Sofijai Stankevičai un Denielam Grosbergam par aktīvu piedalīšanos pilsētas  jauniešu aktivitātēs  „Brīvs un prātīgs 2019”. 


2018. / 2019. mācību gads

Daugavpils 11. pamatskola šajā projektā iesaistījās 2018. gada oktobrī. Tajā piedalās 18 skolēni no sestās līdz devitai klasei. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

·        Pieredzes apmaiņas seminārs (17.04.2019.)

16.04.2019. Daugavpils Izglītības pārvaldē notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” PuMPuRS dalībnieku pieredzes apmaiņas seminārs. Daugavpils 6. vidusskolas, 10. vidusskolas, 12. vidusskolas, 16. vidusskolas, 17. vidusskolas, Centra vidusskolas, Vienības pamatskolas un 11. pamatskolas pedagogi dalījās pozitīvās prakses pieredzē  mācību procesa organizēšanā un uzraudzībā savā izglītības iestādē. Secinājums – projekta aktivitātes sniedz atbalstu izglītojamajiem mācību pārtraukšanas samazināšanai un mācību sasniegumu uzlabošanai.